Qui som:

El Banc del Temps de Mataró és un projecte comunitari que contribueix a resoldre diverses necessitats de la vida diària dels ciutadans a través d’intercanvis de temps per serveis, habilitats i coneixements per fomentar les relacions socials i el suport comunitari des de tots els barris de Mataró.  El projecte va ser un encàrrec que l’ajuntament de Mataró va fer a la Fundació Hospital l’any 2005, amb l’objectiu d’augmentar la cohesió social entre els veïns del municipi. Després d’aquests anys de trajectòria, el repte passa per  aconseguir crear una  xarxa de BdT’s, un per cada barri, formats per persones que comparteixen valors comuns: la participació democràtica, la justícia social, la dignitat humana i la sostenibilitat i que de la mateixa manera, comparteixen el pensament que les coses es poden fer d’una manera diferent, sense necessitat de diners, fomentant l’economia social i solidària i valorant les habilitats i capacitats dels altres.

Davant els canvis en l’estructura familiar tradicional i les noves formes d‘organització que afecten al suport i vincles que podem rebre de la família, el BdT proporciona eines per a apoderar a les persones,  per tal que puguin crear la seva pròpia xarxa de suport, promovent també de forma activa la incorporació d’activitats d’intercanvi generacional, i d’aquesta manera mitigar els efectes negatius de la solitud i/o contribuir  a la sostenibilitat en situacions difícils.

Per altra banda, suposa propiciar i incentivar la participació i la cohesió social recuperant espais de col·laboració que fomenten relacions de confiança entre les persones i augmenten el sentiment de pertinença a la comunitat mitjançant activitats gratuïtes que poden ser prescrites socialment.

Preguntes freqüents:

Funciona sense diners i la unitat d’intercanvi és l’hora: per cada hora que dediquis a algú, podràs demanar quelcom per a tu.

El ventall d’activitats que pots intercanviar és amplíssim:
Coneixements: suport per a la selectivitat, preparar exàmens, reforç, correcció de textos, idiomes…
Informàtica: passar treballs a l’ordinador, aprendre ofimàtica…
Orientació laboral: com fer un currículum, anar a una entrevista…
Practicar diferents esports i molt més! cuina, piano, massatges, perruqueria….

  • És una manera de fer les coses de forma diferent.
  • Coneixeràs gent de totes les edats.
  • Tindràs una relació de tu a tu.

Els valors de cooperació, de confiança en els altres i d’anticonsumisme són presents en tots els intercanvis  que,  a més a més, es produeixen entre persones molt diferents.

Pots venir amb els teus amics, organitzar activitats d’oci, de coneixement, compartir i aprendre d’altres persones. Es creen vincles entre les persones que són per a tota la vida. 

El Banc del Temps de Mataró està situat a:

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
C/ Sant Pelegrí, 3
08301 – Mataró
Barcelona
93.741.91.60

Des del BdT s’ofereixen xerrades informatives per tal de donar a conèixer a qui hi estigui interessat el funcionament del projecte i altres dades internes.

Si després d’assistir a aquesta informació la persona (que ha de tenir més de 18 anys) vol formar part del BdT, cal que es posi en contacte  amb la Fundació Hospital per sol·licitar dia i hora per fer una entrevista i signar el compromís d’adhesió al projecte. Automàticament s’activarà el seu compte d’hores i rebrà un saldo de 5 hores, perquè pugui començar a fer intercanvis.

Les persones interessades en formar part del projecte es comprometen a assistir a la formació prèvia  a l’entrevista individual posterior. Un cop donats d’alta es comprometen a respectar la normativa interna del projecte.

Si no han pogut assistir a la sessió formativa prèvia a l’entrevista, caldrà que hi vagin després de signar el compromís.

El BdT disposa de web pròpia. Mitjançant aquesta pàgina web, quan ja ets soci pots accedir als butlletins de serveis, d’activitats i dels socis que els ofereixen, així com les seves dades per poder-hi contactar i fer l’intercanvi.

A l’entrevista es lliura un butlletí (que també està penjat a la web del BdT) on es recullen les dades de contacte de tots els socis, així com els serveis que ofereixen. El nou soci ha de posar-se en contacte via telèfon o correu electrònic amb el soci/a que ofereix allò que li interessa.
És important que quan es faci el contacte, els dos socis concretin l’intercanvi, el lloc, data de trobada, materials necessaris i el temps que es pot trigar a fer el servei. Així mateix, és important que s’acordi el temps a transferir (indicant el núm. d’hores a ingressar a la persona que ha portat a terme el servei) i determinar les despeses.

Si el soci al qual es truca no es localitza o no ofereix el que s’indica al butlletí, cal comunicar-ho a Secretaria.

Així mateix, el projecte disposa d’una llista de distribució amb la finalitat de comunicar urgències, activitats de solidaritat, recordar activitats i informar d’activitats extres.

Entenem per desplaçament el servei d’acompanyament amb cotxe. A les bases s’indica el cost de quilometratge pactat.

Els desplaçaments realitzats per rebre o fer un servei no estan contemplats.

Si per fer el servei cal comprar algun material, el soci que ho sol·licita és qui es fa càrrec de la despesa, prèvia presentació del tiquet corresponent.

Per una banda, el comitè de Benvinguda del BdT es posarà en contacte amb el nou soci per ajudar-lo a iniciar intercanvis i a participar en activitats grupals que s’ofereixen.

Per altra banda, el nou soci rebrà un correu electrònic des de secretaria per inscriure’s a la llista de distribució i caldra respondre i confirmar l’acceptació de pertànyer a la llista.

Un cop acceptat es presentarà oficialment a la resta de socis a través del correu:  [email protected].

La persona que s’inscriu ha de registrar algún intercanvi en els dos primers mesos. Si als dos mesos d’alta no se n’ha fet cap, des de secretaria es contactarà amb ell per recordar-li i, si passats 4 mesos més no ha realitzat cap intercanvi, es procedirà a una baixa automàtica.

Tots els socis disposen d’un talonari que es farà servir per indicar les hores utilitzades en l’intercanvi sol·licitat. Un cop al mes el soci ha de portar a secretaria els xecs utilitzats per ingressar el seu compte. Els xecs lliurats amb més de sis mesos de retard no seran vàlids. Les hores intercanviades es poden utilitzar d’immediat en serveis que ofereixen altres socis o acumular-les i disposar-ne en un termini màxim de dos mesos. Així mateix, es podran cedir a un altre soci, amb el coneixement previ de secretaria.

Cal fer com a mínim un intercanvi cada dos mesos: en cas que no hi hagi activitat en un termini de mig any es procedirà a una baixa automàtica.

Si en algun moment no es pot assumir el compromís inicial o es vol demanar una excendència d’un any o donar-se de baixa, cal avisar a Secretaria enviant un correu electrònic amb l’assumpte “BAIXA”.

En cas de donar-se de baixa, cal que el soci retorni tota la documentació. Automàticament el seu compte quedarà a 0.

Qualsevol soci/a que es doni de baixa es podrà reincorporar al projecte en un futur.

En el supòsit que el servei realitzat no compleixi les expectatives de la persona que l’ha rebut, cal valorar l’esforç de la persona que ofereix el servei, ja que aquesta actitud contribueix al bon funcionament del Banc. Formar part del BdT significa formar part d’un grup de persones que estan juntes per compartir i, per tant, és important ser pacient, obert i respectuós.

La responsabilitat sobre els serveis disponibles i la realització efectiva dels intercanvis és únicament de les persones que hi estan implicades. En el cas que sorgeixin problemàtiques en el moment de l’intercanvi, el Banc no se’n farà responsable, ja que la tasca del Banc és només posar en contacte a persones que diuen que poden oferir un servei, però no pot garantir l’eficiència d’aquests.

La signatura de la normativa eximeix les entitats i les persones gestores del Banc de tot tipus de responsabilitat relativa als danys i als perjudicis que puguin produir-se.

El Banc intervindrà, d’acord amb les seves capacitats, en els conflictes que no s’hagin pogut solucionar entre els seus membres i la seva decisió sempre serà definitiva i sense possibilitat d’apel·lació. A més, podrà sancionar als membres fins i tot amb la tramitació de la seva baixa.

  • No fumar al lloc d’altres usuaris sense el seu consentiment.
  • No acceptar mai diners ni propines pels serveis realitzats.
  • No utilitzar alcohol ni drogues mentre ofereix els serveis.
  • No comprar alcohol ni tabac a altres usuaris.

En el cas del servei d’acompanyament amb cotxe, el quilometratge es comptarà des de la sortida del soci que fa el servei fins la tornada.

Els socis/es inscrites al Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquesta normativa, i l’incompliment de la mateixa pot ser motiu de baixa.

La persona que es vol donar de baixa, ha de comunicar-ho per escrit mitjançant un correu electrònic a l’adreça de secretaria i retornar la documentació que tingui. El seu compta quedarà a 0.

Testimonis:

Com ho fem:

Vols més informació del nostre projecte?

Comparteix