Normes

DRETS I DEURES DELS SOCIS

DRETS

 • Rebre la informació necessària del BdT sobre el funcionament, les activitats i els serveis que s’ofereixen per tal garantir el bon desenvolupament dels intercanvis.

 • Estar informat en tot moment de les novetats o canvis que es produeixin en la gestió del BdT.

 • Respecte les hores intercanviades:

  1. Es poden utilitzar d’immediat en serveis que ofereixin altres socis.

  2. Es poden acumular i disposar-ne en un termini màxim de dos mesos. Si no és així el BdT proposarà una manera de compensar-les.

  3.  Es poden cedir en favor d’un altre soci amb el coneixement previ de la secretaria del BdT.

 • La responsabilitat dels intercanvis és únicament de les persones implicades en ells. Tot i això, la Fundació Hospital té contractada una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a tots els associats per tal de prevenir els possibles accidents fortuïts que poguessin esdevenir.

 • Dret a ser valorats i tractats amb dignitat, cura i respecte, deixant de banda la religió, creences o pertinença política.

 • Dret a què les seves dades personals estiguin protegides per la Llei orgànica de protecció de dades, la qual cosa significa que estan guardades al fitxer dels socis/es del BdT. Les dades únicament s’utilitzaran amb la finalitat de participar en el projecte i exclusivament es cediran als socis/es amb la mateixa finalitat, segons estableix la normativa vigent.

 • Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques que ofereixi, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

DEURES

 • Cooperar en la consecució dels objectius del BdT per al compliment dels compromisos adquirits.

 • Realitzar els serveis a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, tot respectant les normes internes de funcionament del banc.

 • Assistir a les reunions on sigui convocat, per tal de conèixer i participar de la dinàmica del projecte.

 • Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica que li pugui ser oferta per una altre soci en virtut del seu servei.

 • Demanar serveis a compte del seu crèdit d’hores a altres socis del banc com a mínim bimensualment

 • Mantenir informada a la secretaria dels possibles canvis en els serveis que ofereix.

 • Fer arribar els xecs d’hores al banc, en un termini màxim d’un mes.

 • En cas de no registrar activitat durant sis mesos, s’ha de donar de baixa.

 • En cas de renúncia, notificar-la amb un mes d’antelació a la Secretaria del banc.

 • Respectar la privacitat i la confidencialitat de les dades dels socis/es.

 • Ser puntual als serveis que s’acordin i, si per algun motiu no es pot arribar a l’hora, avisar el més aviat possible a les persones implicades per canviar l’hora o cancel·lar el servei.

 • Informar en què consisteix exactament el servei i els possibles costos de material abans de realitzar-lo.

 • Cal que la persona que rep el servei pagui el més aviat possible les despeses originades per poder-lo portar a terme (materials, ingredients, combustible, quilometratge etc.).

ASPECTES A TENIR EN COMPTE PEL BON FUNCIONAMENT DEL BANC DEL TEMPS

  • La mesura de l’intercanvi és l’hora, independentment del tipus de servei que s’intercanviï.

  • Totes les hores, i les hores de tothom, tenen el mateix valor.

  • Per ser soci cal ser major d’edat.

  • La inscripció és individual i intransferible.

  • Prèviament a la inscripció la persona interessada haurà d’assistir a una sessió informativa sobre el BdT.

  • És de suma importància tenir un cert equilibri entre les hores ofertes i les hores sol·licitades.

  • Tots els socis seran titulars d’un talonari de xecs d’hores a partir dels quals es registrarà el número d’hores utilitzades. La secretaria del BdT portarà el control i garantirà l’equilibri. El soci podrà consultar el seu saldo de temps a través de la nostra web o consultant a la persona responsable.

  • Tots els socis podran consultar a la pàgina web el llistat dels serveis disponibles per intercanviar i les persones que els ofereixen.

  • Els serveis no estan garantits i pot passar que no estigui a l’alçada de les expectatives de qui els rep. Demanem que es valori l’esforç de cada una de les persones que posen el seu temps al servei dels altres.

  • En cas del servei d’acompanyament amb cotxe, el quilometratge es comptarà des de la sortida del soci que fa el servei fins la tornada. Actualment el preu del quilometratge és de 0,33€/Km.

  • Els socis/es inscrites al Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquesta normativa. El seu incompliment pot ser motiu de baixa.

 

CONSELLS PRÀCTICS:

 • Mireu de contestar el més aviat possible quan algú us contacti, tant si podeu fer l’intercanvi com si no.

 • Cal assegurar-se de que l’altre soci comprèn perfectament el que aneu a fer.

 • Informeu del contratemps si veieu que no arribeu puntuals a un servei o si l’heu d’anul·lar.

 • Sigueu pacient i tolerant, accepta les crítiques.

 • No fumeu sense el consentiment de l’altre, no beveu alcohol i no prengueu altres estupefaents en un servei.

 • Mai accepteu propines ni diners i ni en demaneu, més enllà dels necessaris per comprar materials indispensables o pagar el quilometratge i peatges.

 • Respecteu els altres. Feu d’això la vostra prioritat.

 • La persona que es vol donar de baixa ha de comunicar-ho per escrit mitjançant un correu electrònic a l’adreça de secretaria i retornar la documentació que tingui. Automàticament el seu compte quedarà a 0.

 • Informeu a Secretaria si hi ha hagut alguna incidències en la realització del servei.